24 สิงหาคม 2555 โรงเรียนศิริมาตย์เทวีเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2555 iphone porn
ipadporn
mobile gay porn

24 สิงหาคม 2555 โรงเรียนศิริมาตย์เทวีเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2555

หน้าที่ 1 - ที่มาของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

      เมื่อ ปี พ.ศ. 2525 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ ภายใต้การนำของ รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล นายกสมาคมได้เสนอรัฐบาลกำหนดวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 ให้ถือกันเอา วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งในวงการ ศึกษา วงการดาราศาสตร์และวงการวิทยาศาสตร์ไทย
      อันเนื่องมาจากในวันที่ 18 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2411เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค และสถลมารค เพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ ต.หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นปรากฏการณ์ที่ พระองค์ ทรงคำนวณ ทำนายไว้ก่อนล่วงหน้า
ถึง 2 ปี คือทรงคำนวณไว้ตั้งแต่ปี 2409


 

ครั้นถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2411 สุริยุปราคาเต็มดวง ก็ปรากฏการณ์อุบัติขึ้นจริงตรงตามวันเวลา และสถานที่ทุก ประการ


 

       นอกจากนั้นได้ถวายพระนามให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ มีการจัดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในปีแรกเริ่มต้นที่บริเวณท้องฟ้าจำลอง หรือสมัยนั้นเรียกว่าศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา นับแต่นั้นมารัฐบาลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานทั่วประเทศ และให้ความสำคัญกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน
2. เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนพลังของชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้กับชุมชน  เพื่อส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้กับชีวิต
    ประจำวัน


 

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  และนักเรียนที่มีความบกพร่อง


 

แนวคิดหลัก
จุดประกายความคิด ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี


 

ลิงค์ที่น่าสนใจ